Humans of My World

Date
All week

Stage
Entréplan, Kulturhuset Stadsteatern

Booking
No booking required


UNDP Sverige har tagit fram en fotoutställning om de Globala målen i syfte att sprida kunskap och engagemang för målen och Agenda 2030. Fotoutställningen illustrerar de 17 Globala målen och ger en kort beskrivning av respektive mål genom ett porträtt – som ger en personlig vinkel och berättelse om hur de bidrar till att uppnå målet. Det kommer att vara en blandning av svenska aktörer som lyfts fram för att för att visa att alla mål också är relevanta i Sverige.

I anslutning till utställningen kommer det att finnas touch-screens på vilka besökarna kan göra MyWorld2030 survey, en global enkät om de Globala målen. Besökarna kommer också interaktivt att kunna ta del av resultatet från enkäten utifrån önskvärt geografiskt område. MyWorld2030 är ett verktyg som bidrar till att ge folket en röst i arbete med de Globala målen, att hålla regeringar ansvariga baserat på enkätens resultat och ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt. UNDP Sverige kommer också visa virtual reality-filmer med koppling till de Globala målen i förbindelse till utställningen.

Fotoutställningen och de tillhörande komponenterna utgör en informativ och engagerande introduktion till de Globala målen. Samtidigt så uppmanar den till engagemang och inspirerar besökarna att starta initiativ som kan bidra till målens förverkligande.

——————–

UNDP Sweden has developed a photo exhibition on the Global goals in order to spread knowledge and commitment about the goals and Agenda 2030. The photo exhibition illustrates the 17 Global goals and gives a brief description of the goals through a portrait – giving a personal angle and story of how they help to achieve the goal. It will be a mix of Swedish actors highlighted.

In conjunction with the exhibition, there will be touch screens on which visitors can do MyWorld2030 survey, a global survey on the Global Goals. MyWorld2030 is a tool, giving a voice to the people working with the Global goals, keeping governments responsible based on the survey results and a way to follow the work with the goals, both in Sweden and globally. UNDP Sweden will also show Virtual reality films related to the Global goals in connection with the exhibition.

The photo exhibition and its components make an informative and engaging introduction to the Global goals. At the same time, it calls for commitment and inspires visitors to start initiatives that can contribute to the realization of the goals.

Join the Act today, and we can get started.

Contributing partners